Afdrukken

Verkoopsvoorwaarden Bektas BVBA

 1. ALGEMEENHEDEN
  1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  2. Eventuele plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons worden ingeroepen.
  3. Overeenkomsten met ons of onze aangestelde verbinden ons slechts vanaf onze schriftelijke bevestiging. De koper verbindt zich vanaf ondertekening van de overeenkomst.
  4. Na definitieve opmeting kunnen door de koper geen wijzigingen meer aangebracht worden.
  5. Annulering van een bestelling nog niet in uitvoering houdt steeds een schadeloosstelling in aan onze firma van 30 %. Annulering is niet meer mogelijk na de definitieve opmeting.
 2. TERMIJNEN
  1. De leveringstermijn wordt door ons bepaald in functie van het product. De opgegeven levertermijn is indicatief en is in geen geval bindend. Bijgevolg kan deze geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
  2. Omstandigheden te wijten aan overmacht geven ons het recht de levertermijn evenredig te verlengen,zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadeloosstelling of weigering van de goederen.
 3. LEVERING EN VERZENDING
  1. Uitstel van levering en betaling omtrent de overeengekomen leveringsdatum is niet mogelijk, dit zowel om technische, administratieve als financiële redenen. De goederen worden zonder dat enige verdere sommatie dan het verzendings-bericht hiervoor nodig is, geacht door de koper te zijn aanvaard en afgenomen. Alle gevolgen en stockeringskosten ten belopen van 20% per jaar zijn koste van de koper.
  2. Niet-conforme goederen dienen onmiddellijk bij levering te worden meegegeven. De verzendingsnota blijft rechts-geldig.
 4. BETALING
  1. Er dient steeds 30 % voorschot te worden betaald. Bij het starten van de plaatsing dient er nog 60 % betaald te worden , einde der werken is een saldo van 10% verschuldigd.
  2. De goederen blijven integraal onze eigendom zolang deze niet volledig betaald zijn. Een verwijlintrest van 12 % per jaar wordt aangerekend vanaf de vervaldatum. Daarenboven zal een bedrag van 20 % op het verschuldigd saldo van rechtswege ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.
  3. De betaling kan in baar geld of door storting op de rekening van Bektas BVBA, Gasthuishoevestraat 39-41, 2170 Merksem, BTW BE 0463.002.675.
 5. KLACHTEN
  1. Klachten in verband met de levering van goederen en/of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de leverings- en/of de uit-voeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op. Ingeval van niet conforme of onvolledige levering en/of plaatsing, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welke aard dan ook. Wanneer de koper wenst dat een keuring geschiedt door een laboratorium, zijn de kosten ten zijne lasten.
 6. GOEDEREN
  1. De goederen reizen op gevaar en risico van onze firma en dit welke ook de voorwaarden en wijze van verzending zijn. Bij levering uitgevoerd door onze vrachtwagens, moet het nazicht geschieden bij de inontvangstname van de goederen.
  2. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit ons volledig eigendom bij afwijking van art. 1583 BW.; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
 7. ANNULATIE
  1. Ingeval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst , is de koper een forfaitair vastgestelde schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de overeengekomen prijs. Wanneer de werken of de bestelling van levering of afhaling reeds in uitvoering zijn, is de prijs der uitgevoerde werken verschuldigd, vermeerderd met 15 % op de prijs van de niet uitgevoerde werken.
 8. OPMERKINGEN
  1. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.
 9. FOTO’S
  1. Bektas BVBA, Gasthuishoevestraat 39-41, 2170 Merksem, BTW BE 0463.002.675.behoudt zich het recht voor foto’s te maken van de door haar uitgevoerde werken en deze te gebruiken voor publicitaire doeleinden ( o.m. website , folders, …), waarmee de klant zich akkoord verklaart en hiervoor geen enkele vergoeding kan vorderen. De koper maakt zich sterk dat ook zijn architect hiermee akkoord gaat en evenmin enige vergoeding desbetreffend kan vorderen van Bektas BVBA.
 10. BETWISTINGEN
  1. Alle betwistingen worden, naargelang het geval, beslecht door het Vredegerecht te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen en naar Belgisch recht. Wij behouden ons recht voor eenzijdig afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.